Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion tr…


Lý thuyết luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.1. Thuyết axit - bazơ của A-rê-ni-út.- Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+.- Bazơ là...
Đề bàiViết phương trình điện li của các chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.Lời giải chi tiếtPhương trình điện li:a) K2S → 2K++ S2-b) Na2HPO4 → 2Na++ HPO42-HPO42-\(\rightleftharpoons\) H++PO43-c) NaH2PO4 →  Na++ H2PO4-H2PO4-  \(\rightleftharpoons\) H++ HPO42-HPO42- \(\rightleftharpoons\) H++ PO43-d) Pb(OH)2 \(\rightleftharpoons\)  Pb2+ +...
Đề bàiMột dung dịch có [H+] = 0,010M. Tính [OH-] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.Phương pháp giải...
Đề bàiMột dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của các ion H+ và OH- trong dung dịch. Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.Phương pháp giải - Xem chi tiếtLời giải chi tiết
Đề bàiViết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:a) Na2CO3 + Ca(NO3)2b) FeSO4 + NaOH (loãng)c) NaHCO3 + HCld) NaHCO3+ NaOHe) K2CO3+ NaClg) Pb(OH)2 (r) +...
Đề bàiPhản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khiA. các chất phản ứng phải là những chất dễ tan.B. các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh.C. một số...
Đề bàiKết tủa CdS (hình 1,7a) được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào dưới đây?A. CdCl2 + NaOHB. Cd(NO3)2 + H2SC. Cd(NO3)2 + HClD. CdCl2 + Na2SO4Lời giải chi tiếtCd(NO3)2 + H2S → CdS + 2HNO3Đáp án B
Đề bàiViết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau: Cr(OH)3 ; Al(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).Lời giải chi tiếtCr(NO3)3 + 3NaOH...