Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly


1.37. Một mẫu nước mưa có pH = 4,82. Vậy nồng độ H+ trong đó là:A. [H+] = 1.10-4M.B. [H+] = 1.10-5M.C. [H+] > 1.10-5M.                            D. [H+] < 1.10-5M.Hướng dẫn trả lời:1.37. C
1.38. Dung dịch axit mạnh một nấc X nồng độ 0,01 mol/l có pH = 2 và dung dịch bazơ mạnh một nấc Y nồng độ 0,01 mol/l có pH = 12. Vậy:A. X và Y là các chất điện li...
1.41. Nồng độ H+ trong rượu vang là 3,2.10-4M. Sau khi mở nút chai để hở trong không khí một tháng, nồng độ H+ là 1.10-3M. Hỏi pH của rượu vang tăng lên hay giảm xuống sau khi để trong...
1.42. Viết phương trình dạng phân tử ứng với phương trình ion rút gọn sau:1. Ba2+ + C\({O_3}^{2 - }\) \( \to \) BaC03\( \downarrow \)     2. Fe3+ + 3O\({H^ - }\) \( \to \) Fe(OH)3\( \downarrow \) 3. N\({H^{4 + }}\) + O\({H^ -...
1.43. Viết phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trong dung dịch theo sơ đồ sau:1. Pb(N03)2 +? \( \to \) PbCl2\( \downarrow \) +?2. Sn(OH)2 +? \( \to \) Na2Sn02\( \downarrow \) +?3. MgC03 +? \( \to \) MgCl2 +?4....
1.44. Hoà tan hoàn toàn 0,12 g Mg trong 100 ml dung dịch HCl 0,2M. Tính pH của dung dịch sau khi phản ứng kết thúc (thể tích dung dịch biến đổi không đáng kể).Hướng dẫn trả lời:nMg = \(\frac{{0,12}}{{24}}\) = 0,005...
1.45. Trong nước biển, magie là kim loại có hàm lượng lớn thứ hai sau natri. Mỗi kilogam nước biển chứa khoảng 1,3 g magie dưới dạng các ion Mg2+. Ở nhiều quốc gia, magie được khai thác từ nước...
1.46*. Nước chứa nhiểu ion Ca2+ và Mg2+ là nước cứng. Nước chứa ít hoặc không chứa các ion Ca2+ và Mg2+ là nước mềm. Nước cứng không phù hợp cho việc sử dụng trong công nghiệp và sinh hoạt....
1.47*. Có 6 dung dịch đựng trong 6 lọ mất nhãn: Mg(N03)2, Zn(N03)2, Pb(N03)2, AlCl3, KOH và NaCl. Chỉ dùng thêm dung dịch AgN03 và một thuốc thử nữa, hãy trình bày cách nhận biết từng dung dịch. Viết các...