Bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit


Có những chất sau: Cu, Zn, MgO, NaOH, Na2CO3 Hãy dẫn ra những phản ứng hoá học của dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 loãng với những chất đã cho để chứng minh rằng hai axit này có tính...
Để phân biệt được hai dung dịch Na2SO4 và Na2CO3, người ta dùng:A. BaCl2;             B. HCl ;                  C. Pb(NO3)2;                ...
Cho những chất sau:A. CuO;           B. MgO;              C. H2O;               D. SO2;                         E. CO2.Hãy chọn những chất...
Cho các chất: Cu, Na2SO3, H2SO4.a)  Viết các phương trình hoá học của phản ứng điều chế S02 từ các chất trên.b)   Cần điều chế n mol SO2, hãy chọn chất nào để tiết kiệm được H2SO4. Giải thích cho...
a) Viết các phương trình hoá học của phản ứng điều chế khí hiđro từ những chất sau: Zn, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4.b)  So sánh thể tích khí hiđro (cùng điều kiện t° và p) thu được của...
Để tác dụng vừa đủ với 44,8 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần phải dùng 400 ml dung dịch H2SO4 2M. Sau phản ứng thấy tạo ra a gam hỗn hợp muối sunfat. Hãy tính a.Trả lời  ...
Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh, người ta sản xuất được 73,5 tấn axit sunfuric.a)  Tính hiệu suất của quá trình sản xuất axit sunfuric.b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 50% thu được từ 73,5 tấn...