Bài 5: Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử


Bài 1.41 trang 9 SBT Hóa học 10 Nâng caoTổng số nguyên tử trong 0,01 mok phân tử muối amoni nitrat bằng:A. 5,418.1022.B. 5,418.1021.C. 6,02.1022.D. 3,01.1023.Hãy chọn đáp án đúng.GiảiChọn A. Bài 1.42 trang 9 SBT Hóa học 10 Nâng caoNguyên...
Bài 1.44 trang 10 SBT Hóa học 10 Nâng caoCác nguyên tố hóa học có tỉ lệ số nơtron/số proton lớn hơn 1,5244 (trong nguyên tử của đồng vị \(^{207}Pb\)) thường không bền và tự phân hủy thành các nguyên...
Bài 1.45 trang 10 SBT Hóa học 10 Nâng caoCoi nguyên tử flo \(\left( {_9^{19}F} \right)\) như là một khối cầu có đường kính bằng 1,00.10-1 nm và hạt nhân có đường kính bằng 1,00.10-6 nm. Hãy tính:a) Khối lượng...
Bài 1.46 trang 10 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong tự nhiên silic tồn tại với hàm lượng các đồng vị: \(_{14}^{28}Si\) là 92,23%, \(_{14}^{29}Si\) là 4,67% và \(_{14}^{30}Si\) là 3,10%. Tính nguyên tử khối trung bình của silic.Giải Nguyên tử khối...