Bài 5: Nguyên tố hóa học


Cụm từ khác nhưng nghĩa tương đương với cụm từ: "có cùng số proton trong hạt nhân" trong định nghĩa về nguyên tố hoá học là:A. có cùng thành phần hạt nhân.B. có cùng khối lượng hạt nhân,  C. có...
Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:Hãy viết tên và kí hiệu của hóa học của mỗi nguyên tố ( xem bảng 1, phần phụ lục)Trả lời Cụm từ c (vì nơtron không mang điện nên điện...
5.3. Theo sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố cho trong bài tập 5.2, hãy chỉ ra:a) Nguyên tử những nguyên tố nào có cùng số lớp electron (mấy lớp).b) Nguyên tử những nguyên tố nào có cùng số...
a) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học để diễn đạt các ý sau: Chín nguyên tử magie, sáu nguyên tử clo, tám nguyên tử neon.b) Tính khối lượng bằng đơn vị cacbon lần lượt của:7K, 12Si và 15P.Trả...
Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi?Trả lờiKhối lượng của hai nguyên tử magie bằng:2 X 24 = 48 (đvC)Số nguyên tử oxi nặng bằng hai nguyên tử magie là:48.: 16 = 3
Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X.Hãy viết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố XTrả lờiKhối lượng của bốn nguyên tử magie bằng:4 X 24 = 96 (đvC)Nguyên tử khối...
Cho biết sơ đồ hai nguyên tử như hình bên.a) Nêu sự giống nhau và khác nhau về thành phần hạt nhân của hai nguyên tử.b) Giải thích vì sao nói được hai nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố...
Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử như sau:           (1)                (2)          (3)       (6p + 6n), (20p + 20n), (6p + 7n)       ...