Bài 5. Nguyên tố hóa học – Hóa học 8


1. Định nghĩa: nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.2. Kí hiệu hóa học: biểu diễn nguyên tố là biểu diễn một nguyên tử của nguyên tố đó.3. Đơn vị...
Đề bàiChép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp.a) Đáng lẽ nói những  ……………loại này, những……………loại kia, thì trong khoa học nói…………hóa học này…………hóa học kia.b) Những nguyên tố...
Đề bàia) Nguyên tố hóa học là gì?b) Cách biểu diễn nguyên tố. Cho ví dụ.Lời giải chi tiếta) Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.b) Cách biểu...
Đề bàia) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì?b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt ý các ý sau: Ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên...
Đề bàiLấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? Nguyên tử khối là gì?Lời giải chi tiết- Lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.- Nguyên tử khối là khối lượng...
Đề bàiHãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với:a) Nguyên tử cacbon.b) Nguyên tử lưu huỳnh.c) Nguyên tử nhôm.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHS xem bảng 1 - Một số...
Đề bàiNguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó? (xem bảng 1 – trang 42...
Đề bàia) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam.b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm...
Đề bàiNhận xét sau đây gồm hai ý: “Nguyên tử đơtêri thuộc cùng nguyên tố hóa học với nguyên tử hiđro vì chúng đều có 1 proton trong hạt nhân”. Cho sơ đồ thành phần cấu tạo của hai nguyên...