Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số


Cộng các phân thức cùng mẫu thứca. \({{1 - 2x} \over {6{x^3}y}} + {{3 + 2y} \over {6{x^3}y}} + {{2x - 4} \over {6{x^3}y}}\)b. \({{{x^2} - 2} \over {x{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} + {{2 - x} \over {x{{\left( {x...
Cộng các phân thức khác mẫu thức:a. \({5 \over {6{x^2}y}} + {7 \over {12x{y^2}}} + {{11} \over {18xy}}\)b. \({{4x + 2} \over {15{x^3}y}} + {{5y - 3} \over {9{x^2}y}} + {{x + 1} \over {5x{y^3}}}\)c. \({3 \over {2x}} + {{3x...
Dùng quy tắc đổi dấu để tìm mẫu thức chung rồi thực hiện phép cộng:a. \({4 \over {x + 2}} + {2 \over {x - 2}} + {{5x - 6} \over {4 - {x^2}}}\)b. \({{1 - 3x} \over {2x}} +...
Cộng các phân thức:a. \({1 \over {\left( {x - y} \right)\left( {y - z} \right)}} + {1 \over {\left( {y - z} \right)\left( {z - x} \right)}} + {1 \over {\left( {z - x} \right)\left( {x - y} \right)}}\)b. \({4...
Làm tính cộng các phân thứca. \({{11x + 13} \over {3x - 3}} + {{15x + 17} \over {4 - 4x}}\)b. \({{2x + 1} \over {2{x^2} - x}} + {{32{x^2}} \over {1 - 4{x^2}}} + {{1 - 2x} \over {2{x^2}...
Cho hai biểu thức:A =\({1 \over x} + {1 \over {x + 5}} + {{x - 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}}\)B =\({3 \over {x + 5}}\)Chứng tỏ rằng A = BGiải:A \( = {1 \over x} + {1...
Con tàu du lịch “Sông Hồng” đưa khách từ Hà Nội đến Việt Trì. Sau đó, nó nghỉ lại tại Việt Trì 2 giờ rồi quay về Hà Nội. Độ dài khúc sông từ Hà Nội đến Việt Trì là...
Thực hiện phép cộng:\({1 \over {1 - x}} + {1 \over {1 + x}} + {2 \over {1 + {x^2}}} + {4 \over {1 + {x^4}}} + {8 \over {1 + {x^8}}} + {{16} \over {1 + {x^{16}}}}\)Giải:\({1 \over {1...
Cộng hai phân thức\({{x + 3} \over {2x - 1}} + {{4 - x} \over {1 - 2x}}\).Phương án nào sau đây là đúng?A. \({7 \over {2x - 1}}\)B. \({7 \over {1 - 2x}}\)C.  1D. – 1Giải: Chọn C. 1