Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số


1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thứcQui tắc: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức.               \( \frac{A}{B}+\frac{C}{B}=\frac{A+C}{B}\)2. Cộng phân thức có...
Đề bàiThực hiện phép cộng: \({{3x + 1} \over {7{x^2}y}} + {{2x + 2} \over {7{x^2}y}}\) Lời giải chi tiết\({{3x + 1} \over {7{x^2}y}} + {{2x + 2} \over {7{x^2}y}} = {{3x + 1 + 2x + 2} \over {7{x^2}y}} =...
Đề bàiThực hiện phép cộng: \({6 \over {{x^2} + 4x}} + {3 \over {2x + 8}}\) Lời giải chi tiếtx2 + 4x = x(x + 4); 2x + 8 = 2(x + 4)=> MTC = 2x(x + 4)\(\eqalign{& {6 \over {{x^2} +...
Đề bàiÁp dụng các tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau:\({{2x} \over {{x^2} + 4x + 4}} + {{x + 1} \over {x + 2}} + {{2 - x} \over {{x^2} +...
Đề bàiThực hiện các phép tính sau:a) \( \frac{3x-5}{7}+\frac{4x+5}{7}\);                                b) \( \frac{5xy-4y}{2x^{2}y^{3}}+\frac{3xy+4y}{2x^{2}y^{3}}\)c) \( \frac{x+1}{x-5}+\frac{x-18}{x-5}+\frac{x+2}{x-5}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc cộng hai phân thức cùng...
Đề bàiÁp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức.a) \( \frac{2x^{2}-x}{x-1}+\frac{x+1}{1-x}+\frac{2-x^{2}}{x-1}\);         b) \( \frac{4-x^{2}}{x-3}+\frac{2x-2x^{2}}{3-x}+\frac{5-4x}{x-3}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng quy tắc đổi dấu, qui...
Đề bàiLàm các phép tính sau.a) \( \frac{y}{2x^{2}-xy}+\frac{4x}{y^{2}-2xy}\);                    b) \( \frac{1}{x+2}+\frac{3}{x^{2}-4}+\frac{x-14}{(x^{2}+4x+4)(x-2)}\);c) \( \frac{1}{x+2}+\frac{1}{(x+2)(4x+7)}\);                d) \( \frac{1}{x+3}+\frac{1}{(x+3)(x+2)}+\frac{1}{(x+2)(4x+7)}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc đổi dấu, qui...
Đề bàiMột con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo vờn chuột 40 giây rồi thả cho chuột chạy. Sau đó 15 giây...
Đề bàiLàm tính cộng các phân thức sau:a)\({5 \over {2{x^2}y}} + {3 \over {5x{y^2}}} + {x \over {{y^3}}}\)b)\({{x + 1} \over {2x + 6}} + {{2x + 3} \over {x\left( {x + 3} \right)}}\)c)\({{3x + 5} \over {{x^2} - 5x}}...
Đề bàiMột đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc \(11600{m^3}\) đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình \(x\left( {{m^3}} \right)\)/ngày và đội đào được...
Đề bàiĐố: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: \(\frac{{{x^2}}}{{5{\rm{x}} + 25}} + \frac{{2\left( {x - 5} \right)}}{x} + \frac{{50 + 5{\rm{x}}}}{{x\left( {x + 5} \right)}}\)tại \(x = -4\).Nếu coi tử số của phân số tối giản mà em...
Đề bàiGiả sử tất cả các phân thức trong mỗi đề đều có nghĩa.Bài 1. Cộng các phân thức:a) \({{{x^2} - x} \over {x - 2}} + {{4 - 3x} \over {x - 2}}\)b) \({{a + 2b} \over {3a -...
Đề bàiRút gọn phân thức Bài 1. \({{{a^2}} \over {a - b}} + {{{b^2}} \over {b - a}}\)Bài 2. \(4 + {{3a} \over {5 - 2b}} + {{5\left( {a - 10} \right)} \over {2b - 5}}\)Bài 3. \({{3{x^2} - x + 3}...
Đề bàiBài 1. Cộng các phân thức: \({{6a} \over {9{a^2} - 1}} + {{3a + 1} \over {3 - 9a}} + {{3a - 1} \over {6a + 2}}\)Bài 2. Chứng minh rằng: \({1 \over x} + {1 \over {x +...
Đề bàiBài 1. Cộng các phân thức:a) \(a + {a \over {a - 2}}\)b) \({{8{a^2}} \over {{a^3} - 1}} + {{a + 1} \over {{a^2} + a + 1}}\) Bài 2. Chứng minh rằng: \({{{x^3}} \over {1 - x}} +...
Đề bàiBài 1. Cộng các phân thức:a) \({1 \over {{x^2} - x}} + {3 \over {{x^2} - 1}}\)b) \({1 \over {\left( {a - b} \right)\left( {b - c} \right)}} + {1 \over {\left( {b - c} \right)\left( {c - a}...