Bài 5. Phép cộng và phép nhân


Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính:a) 81+243+19                                b) 168+79+132c) 5.25.2.16.4                                 d) 32.47+32.53Giảia) 81+243+19 = ( 81+19)+243 =...
Tìm số tự nhiên x biết:a) \(x – 45). 27 = 0   \)                           b) \(23. (42 –x) = 23\)GiảiÁp dụng: \(A.B =0 \Rightarrow A=0\) hoặc \(B=0\)a) \((x -...
Tính nhanh: \(A = 26+27+28+29+30+31+32+33\)Giải  \(A = 26+27+28+29+30+31+32+33\)\(\;\;\;\;   = (26+33)+(27+32)+(28+31)+(29+30)  \)\(\;\;\;\;   = 59 + 59 + 59 + 59 = 59. 4 = 236    \)Chú ý ta sử dụng tính chất giao hoán trong phép cộng: \( a+b= b+a\) và...
Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:997  + 37 ;           49 + 194Giải997 + 37 = ( 997 +3) +34 = 1000 + 34 = 103449 + 194 =...
Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không tính kết quả của mỗi tích:11.18;     15.45;     11.9.2;     45.3.5;     6.3.11;     9.5.15GiảiTa có 11.9.2 = 11.18                    Ta có   45.3.5 = 45.15       ...
Tính nhẩm bằng cách:a) Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: 17.4;     25.28b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 13.12;       53.11;       39.101Giảia)  17.4...
Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất a.(b –c) = ab – ac                              8. 19;           65. 98GiảiTa có  8. 19 = 8.(20 – 1) = 8. 20 – 8. 1 = 160 – 8...
Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau.GiảiSố tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 102Số tự nhiên...
Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x, biết rằng:                              X = a + b                                   \({\rm{a}} \in \left\{ {25;38}...
Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho:a) a + x = a                 b) a + x > a                    c) a + x < aGiảia) x = 0                    ...
Hãy viết xen vào số 12345 một số dấu “ +’’  để được một tổng bằng 60.Giải12 + 3 + 45 = 60
Thay dấu * bằng những chữ số thích hợp:                  ** + ** = * 97GiảiVì số *97 có chữ số hàng đơn vị là 7 nên tổng của hai chữ số hàng đơn vị của mỗi số hạng là 3...
Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán điện thoại tự động năm 1999:Giải
Tính nhanha) \(2.31.12+4.6.42+8.27.3\)b) \(36.28+36.82+64.69+64.41\)Giảia) \(2.31.12+4.6.42+8.27.3\)    \(=24.31+24.42+24.27\)    \(= 24.(31+42+27) \)    \(= 24. 100 = 2400\)b) \(36.28+36.82+64.69+64.41 \)    \(= 36.(28+82) + 64.(69+41)\)    \(= 36.110 + 64.110\)    \(= 110.(36+64) \)    \(= 110. 100 = 11000\)
Thay các dấu * và các chữ bởi các chữ số thích hợp:Giảia) Ở số hàng đơn vị: 9.3 = 27Ở số hàng chục ta có: 9. * +2 có chữ số tận cùng bằng 7, nên 9.* có chữ...
Số tự nhiên x thoả mãn điều kiện 0.(x - 3) = 0. Số x bằng:(A) 0;                                              ...
Tính 2 + 4 + 6 + 8 +... + 100.Giải2 + 4 + 6 + 8 +... + 100 = 2550
Ta ký hiệu n! (đọc là n: giai thừa) là tích của n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1, tức là n! = 1.2.3…n. Hãy tính :                  a. 5!                               b.4! - 3!Giảia) 5!  = 1. 2. 3. 4. 5...
Xác định dạng của các tích sau :a)  \(\overline {ab}.101\)                      b)  \(\overline {abc}.7.11.13\)Giảia) \(\overline {ab}.101 = \overline {abab} \)             b) \(\overline {abc}.7.11.13 = \overline {abc}.1001 =...
So sánh a và b mà không tính giá trị cụ thể của chúng:a = 2002.2002                          b = 2000.2004GiảiTa có :a = 2002.2002 = 2002. (2000+2) = 2002.2000 + 2002.2b = 2000.2004 = 2000. (2002+2) = 2000.2002 + 2000.2Vậy a>b.
a.Cho biết 37.3 = 111. Hãy tính nhanh: 37.12b.Cho biết 15 873.7 = 111 111. Hãy tính nhanh 15 873.21Giảia) Ta có : 37.12 = 37.3.4 = 111.4 = 444b) Ta có : 15 873.21 = 15 873.7.3 = 111 111.3 =...