Bài 5. Phép quay


Cho lục giác đều ABCDEF, O là tâm đối xứng của nó, I là trung điểm của ABa)  Tìm ảnh của tam giác AIF qua phép quay tâm O góc 120°b)  Tìm ảnh của tam giác AOF qua phép quay...
Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(3; 3), B(0; 5), C(1; 1) và đường thẳng d có phương trình \(5x - 3y + 15 = 0\). Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác A’B’C’ và phương...
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC. Điểm A chạy trên nửa đường tròn đó. Dựng về phía ngoài của tam giác ABC hình vuông ABEF. Chứng minh rằng E chạy trên một nửa đường tròn cố định.Giải:Xem...
Cho tam giác ABC. Dựng về phía ngoài của tam giác các hình vuông BCIJ, ACMN, ABEF và gọi O, P, Q lần lượt là tâm đối xứng của chúnga)  Gọi D là trung điểm của AB. Chứng minh rằng...