Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu


Cho phương trình ẩn:\({{x + a} \over {a - x}} + {{x - a} \over {a + x}} = {{a\left( {3a + 1} \right)} \over {{a^2} - {x^2}}}\)a. Giải phương trình với a = -3b. Giải phương trình với a...
 Em hãy chọn khẳng định đúng trong hai khẳng định dưới đây:a. Hai phương trình tương đươngvới nhau thì phải có cùng ĐKXĐ.b. Hai phương trình có cùng ĐKXĐ có thể không tương đương với nhau.Giải:Phát biểu trong câu b...
Khi giải phương trình \({{2 - 3x} \over { - 2x - 3}} = {{3x + 2} \over {2x + 1}}\), bạn Hà làm như sau:Theo định nghĩa hai phân thức bằng nhau, ta có:\(\eqalign{  & {{2 - 3x} \over...
Các khẳng định sau đây đúng hay sai:a. Phương trình \({{4x - 8 + \left( {4 - 2x} \right)} \over {{x^2} + 1}} = 0\) có nghiệm là x = 2b. Phương trình \({{\left( {x + 2} \right)\left( {2x -...
Giải các phương trình sau:a. \({{1 - x} \over {x + 1}} + 3 = {{2x + 3} \over {x + 1}}\)b. \({{{{\left( {x + 2} \right)}^2}} \over {2x - 3}} - 1 = {{{x^2} + 10} \over {2x -...
a. Tìm x sao cho giá trị của biểu thức \({{2{x^2} - 3x - 2} \over {{x^2} - 4}}\) bằng 2b. Tìm x sao cho giá trị của hai biểu thức\({{6x - 1} \over {3x + 2}}\)và \({{2x + 5}...
Giải các phương trình sau:a. \({{1 - 6x} \over {x - 2}} + {{9x + 4} \over {x + 2}} = {{x\left( {3x - 2} \right) + 1} \over {{x^2} - 4}}\)b. \(1 + {x \over {3 - x}} =...
Giải các phương trìnha. \({2 \over {x + {1 \over {1 + {{x + 1} \over {x - 2}}}}}} = {6 \over {3x - 1}}\)b. \({{{{x + 1} \over {x - 1}} - {{x - 1} \over {x + 1}}}...
Giải các phương trình sau:a. \({{2x + 1} \over {x - 1}} = {{5\left( {x - 1} \right)} \over {x + 1}}\)b. \({{x - 3} \over {x - 2}} + {{x - 2} \over {x - 4}} =  - 1\)c....