Bài 5. Phương trình mũ và phương trình logarit


Giải các phương trình mũ sau:a) \({(0,75)^{2x - 3}} = {(1\frac{1}{3})^{5 - x}}\)                                                       ...
Giải các phương trình mũ sau:a) \({2^{x + 4}} + {2^{x + 2}} = {5^{x + 1}} + {3.5^x}\)b) \({5^{2x}} - {7^x} - {5^{2x}}.17 + {7^x}.17 = 0\)c) \({4.9^x} + {12^x} - {3.16^x} = 0\)d) \( - {8^x} + {2.4^x} +...
Giải các phương trình sau bằng phương pháp đồ thị:a) \({2^{ - x}} = 3x + 10\)b) \({(\frac{1}{3})^{ - x}} =  - 2x + 5\)c) \({(\frac{1}{3})^x} = x + 1\)d) \({3^x} = 11 - x\)Hướng dẫn làm bài:a) Vẽ đồ...
Giải các phương trình logarit sau:a) \(\log x + \log {x^2} = \log 9x\)b) \(\log {x^4} + \log 4x = 2 + \log {x^3}$\)c) \({\log _4}{\rm{[}}(x + 2)(x + 3){\rm{]}} + {\log _4}\frac{{x - 2}}{{x + 3}} = 2\)d) \({\log...
Giải các phương trình sau bằng phương pháp đồ thị:a) \({\log _{\frac{1}{3}}}x = 3x\)                                                     ...
Giải các phương trình logarit:a) \({\log _2}({2^x} + 1).{\log _2}({2^{x + 1}} + 2) = 2\)b) \({x^{\log 9}} + {9^{\log x}} = 6\)c) \({x^{3{{\log }^3}x - \frac{2}{3}\log x}} = 100\sqrt[3]{{10}}\)                     ...
Giải phương trình \({25^x} - {6.5^x} + 5 = 0\)  (Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009)Hướng dẫn làm bài:Đáp số: x = 0; x = 1.
Giải phương trình: \({4^{2x + \sqrt {x + 2} }} + {2^{{x^3}}} = {4^{2 + \sqrt {x + 2} }} + {2^{{x^3} + 4x - 4}}\) (Đề thi đại học năm 2010, khối D)Hướng dẫn làm bài:Điều kiện: \(x \ge  -...
Giải phương trình: \(f(x) = 2\sqrt {x + 2}  - {x^3} + 4{\log _2}(8 - {x^2}) + {\log _{\frac{1}{2}}}(\sqrt {1 + x}  + \sqrt {1 - x} ) - 2 = 0\)(Đề thi Đại học năm 2011, khối D)Hướng dẫn làm...