Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit


1. Phương trình mũ cơ bản và phương trình lôgarit cơ bản- Phương trình mũ cơ bản có dạng  ax =  b, trong đó a,b là hai số đã cho, a dương và khác 1;- Phương trình lôgarit cơ bản...
Đề bàiGiải các phương trình mũ:a) \({\left( {0,3} \right)^{3x - 2}} = 1\);                        b) \(\left ( \frac{1}{5} \right )^{x}\)= 25;c) \(2^{x^{2}-3x+2}\) = 4;                   ...
Đề bàiGiải các phương trình mũ:a)     \({3^{2x-1}} + {3^{2x}} =108\);-b)     \({2^{x + 1}} + {2^{x - 1}} + {2^x} = 28\);c)     \({64^x}-{8^x}-56 =0\);d)     \({3.4^x}-{2.6^x} = {9^x}\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+)...
Đề bàiGiải các phương trình logarita) \({lo{g_3}\left( {5x{\rm{ }} + {\rm{ }}3} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}lo{g_3}\left( {7x{\rm{ }} + {\rm{ }}5} \right)}\)b) \({log\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right){\rm{ }}-{\rm{ }}log\left( {2x{\rm{ }}-{\rm{ }}11} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}log{\rm{ }}2}\)c) \({lo{g_2}\left(...
Đề bàiGiải các phương trình lôgarit:a)  \({1 \over 2}\log \left( {{x^2} + x - 5} \right) = \log 5{\rm{x}} + \log {1 \over {5{\rm{x}}}}\)b)  \({1 \over 2}\log \left( {{x^2} - 4{\rm{x}} - 1} \right) = \log 8{\rm{x}} - \log 4{\rm{x}}\)c)...