Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số


Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:\({{3.4 + 3.7} \over {6.5 + 9}}\) và \({{6.9 - 2.17} \over {63.3 - 119}}\)Giải\({{3.4 + 3.7} \over {6.5 + 9}} = {{3.(4 + 7)} \over {3.(2.5 + 3)}} = {{4 +...
So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét:a) \({{12} \over {23}}\) và \({{1212} \over {2323}}\) b) \({{ - 3434} \over {4141}}\) và \({{ - 34} \over {41}}\)Giảia) \({\rm{}}{{1212} \over {2323}} = {{1212:101} \over {2323:101}} = {{12} \over {23}}\) vậy \({{12} \over {23}}...
Quy đồng mẫu các phân số:a) \({{17} \over {320}}\) và \({{ - 9} \over {80}}\);                             b) \({{ - 7} \over {10}}\) và \({1 \over {33}}\)c) \({{ - 5}...
Khi so sánh hai phân số \({3 \over 7}\) và \({2 \over 5}\), hai bạn Liên và Oanh đều đi đến kết quả là \({3 \over 7}\) lớn hơn \({2 \over 5}\) nhưng mỗi người giải thích một khác. Liên cho rằng: "Khi quy...
Tìm phân số có mẫu bằng 7, biết rằng khi cộng tử với 16, nhân mẫu với 5 thì giá trị của phân số đó không thay đổi.GiảiGọi phân số cần tìm là \({a \over 7}\left( {a \in Z} \right)\)Theo...
Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số sau:a) \({1 \over 5}\) và \({-2 \over 7}\) b) \({2 \over 5};{3 \over {25}};{{ - 1} \over 3};\)c) \({5 \over {12}};{{ - 3} \over 8};{{ - 2} \over 3};{7 \over {24}}\)GiảiMẫu chung nhỏ...
Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu là 36:$${{ - 1} \over 3};{2 \over 3};{{ - 1} \over { - 2}};{6 \over { - 24}};{{ - 3} \over 4};{{10} \over {60}};{{ - 5} \over 6}$$Giải\({{...
Viết các số sau dưới dạng phân số có mẫu là 12:$$1;\,\,\, - 5;\,\,\,{{ - 3} \over 4};\,\,\,\,0$$Giải\(1 = {1 \over 1} = {{1.12} \over {1.12}} = {{12} \over {12}};\)\(- 5 = {{ - 5} \over 1} = {{ -...
Câu 5.1 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Cho các phân số \({{13} \over {28}}\) và \({{21} \over {50}}\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?a) Mẫu chung của hai phân...