Bài 5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số


1. Khái niệm.Quy đồng mẫu số của nhiều phân số là biến đổi những phân số đó lần lượt thành những phân số bằng chúng nhưng có cùng mẫu số.2. Quy tăc quy đồng mẫu số Muốn quy đồng mẫu số...
Đề bàiHãy điền số thích hợp vào ô vuôngLời giải chi tiếtTa có\(\eqalign{& {{ - 3} \over 5} = {{ - 3.16} \over {5.16}} = {{ - 48} \over {80}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{ - 5} \over 8} = {{ - 5.10} \over {8.10}}...
Đề bàia) Điền vào chỗ trống để quy đồng mẫu các phân số:\({5 \over {12}}\) và \({7 \over {30}}\)- Tìm BCNN(12, 30):12 = 22 . 330 =...BCNN(12, 30) = …- Tìm thừa số phụ:…: 12 = ……: 30 = …- Nhân...
Đề bàia) Quy đồng mẫu các phân số sau: \(\frac{-3}{16}; \frac{5}{24};\frac{-21}{56}\).b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản?Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này như thế nào?Phương pháp giải -...
Đề bàiQuy đồng mẫu các phân số sau:a) \(\frac{3}{8}\) và  \(\frac{5}{27}\) ;                b) \(\frac{-2}{9}\) và \(\frac{4}{25}\) ;                  c) \(\frac{1}{15}\) và -6.Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc quy đồng mẫu nhiểu phân số:Muốn...
Đề bàiQuy đồng mẫu các phân số sau:a) \(\frac{11}{120}\) và \(\frac{7}{40}\) ;                                  b) \(\frac{24}{146}\) và \(\frac{6}{13}\) ;c) \(\frac{7}{30},\frac{13}{60},\frac{-9}{40}\) ;                              ...
Đề bàiHai phân số sau đây có bằng nhau không?a) \(\frac{-5}{14}\) và \(\frac{30}{-84}\) ;                   b) \(\frac{-6}{102}\) và  \(\frac{-9}{153}\) .Phương pháp giải - Xem chi tiếtHướng dẫn: Rút gọn để được những phân số tối giản rồi so sánh.Muốn...
Đề bàiQuy đồng mẫu các phân số:a) \({{ - 4} \over 7},{8 \over 9},{{ - 10} \over {21}}\)                    b) \({5 \over {{2^2}.3}},{7 \over {{2^3}.11}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc...
Đề bàiQuy đồng mẫu các phân số:a) \({3 \over { - 20}},{{ - 11} \over { - 30}},{7 \over {15}}\)                    b) \({{ - 6} \over { - 35}},{{27} \over { -...
Đề bàiQuy đồng mẫu các phân số:a) \({{ - 5} \over 5},{8 \over 7}\)                b) \(3,{{ - 3} \over 5},{{ - 5} \over 6}\)                    c)...
Đề bàiRút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:a) \({{ - 15} \over {90}},{{120} \over {600}},{{ - 75} \over {150}};\) b) \({{54} \over { - 90}},{{ - 180} \over {288}},{{60} \over { - 135}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy...
Đề bàiĐố vui: Hai bức ảnh dưới đây chụp di tích nào?Cho các dãy phân số sau:Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số thứ tư của dãy đó; viết nó dưới dạng...