Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo


Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.Gợi ý làm bài:-         Chính sách của nhà nước để thể hiện quyền bình đẳng dân tộc: Ưu tiên các...
Tại sao để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, Nhà nước cần quan tâm đến các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp?GỢI Ý LÀM BÀI- Ở nước ta,...
Thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa? GỢI Ý LÀM BÀI-   Bình đẳng giữa các dân...
Nêu một vài ví dụ chứng tỏ Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thực hiện quyền bình đẳng về kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa các dân tộc. GỢI Ý LÀM BÀI-   Hiến pháp 2013, điều 16 quy...
Anh Nguyễn Văn T yêu chị Trần Thị H. Hai người quyết định kết hôn, nhưng bố chị H không đồng ý, vì anh T và chị H không cùng đạo. Cho biết ý kiến của em về việc này. GỢI...
Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây.Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là: a.  Công dân có quyền không theo bất kì một tôn giáo nàob.  Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có...