Bài 5: Thực hành: Điot – Tirixto – Triac


+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành:Bước 1: Quan sát, nhận biết các loại linh kiện:    Căn cứ hình dạng, cấu tạo bên ngoài để chọn riêng ra: Điốt tiếp điểm, điốt tiếp mặt, tirixto, triac:  -...