Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và…


Đề bàiQuan sát kĩ hai tháp dân dưới đây:- Em hãy hoàn thành bảng sau: Năm 1989Năm 1999Hình dạng của tháp  Cơ cấu dân số theo độ tuổi  Từ 0 đến 14 tuổi  Từ 15 đến 59 tuổi  Từ 60 tuổi trở lên  Tỉ lệ dân...
Đề bàiCơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? Cần có những biện pháp gì để khắc phục các khó khăn này?Lời giải...