Bài 5: Tia


Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó.a) Trong ba điểm A, B, C nói trên thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?b) Viết tên hai tia đối nhau gốc B.Giảia) Trong ba điểm...
Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó.a) Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C.b) Viết tên các tia trùng nhau.c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối...
Vẽ hai tia chung gốc Ox, Oy. Lấy A ∈  Ox, B ∈ Oy. Xét vị trí ba điểm A, O, B.Hướng dẫn: Có ba trường hợp hình vẽ.Giải- Ba điểm O, A, B thẳng hàng và điểm O nằm...
Cho tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Trong các câu sau đây nói về vị trí điểm M, em hãy chọn câu đúng:a) Điểm M nằm giữa A và B.b) Điểm B nằm giữa A và M.c) Điểm...
Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau:a) Một phần đường thẳng bị chia ra bởi các điểm O cùng với điểm O được gọi là một …………b) Tia AB là hình gồm điểm A và tất...
Hãy nối mỗi ý (tên gọi) ở cột A với chỉ một ý (hình) ở cột B cho thích hợpGiảiTheo yêu cầu đề bài thì: 1) - c) ; 2) - d) ; 3) - g); 4) - b); 5)...
Với hình bs 3, thì mỗi câu sau đây là đúng hay sai?a) Us và Vt là hai tia đối nhau.b) Vs và Ut là hai tia đối nhau.c) Us và Ut là hai tia đối nhau.d) Vs và Vt...
Vẽ hình để thấy rằng mỗi câu sau đây là saia) Hai tia chung gốc luôn là hai tia đối nhau.b) Hai tia chung gốc luôn là hai tia trùng nhau.c) Hai tia chung gốc luôn là hai tia phân...
Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O bất kỳ trên xy.a) Viết tên hai tia chung gốc O. Tô đỏ một trong hai tia. Tô xanh tia còn lại.b) Viết hai tia đối nhau. Hai tia đối nhau có những...
Vẽ hai tia đối xứng Ox và Oy.a) Lấy A ∈ Ox, B ∈ By. Viết tên các tia trùng với tia Ay.b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?c) Hai tia Ax và By có...