Bài 5. Tia


1. Hình gồm một điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O.  Khi viết(đọc) tên một tia, phải đọc hay viết tên gốc trước.Hình bên tia Ox.2. Hai thia chung gốc...
Đề bàiTrên đường thẳng xy lấy hai điểm A và B.a) Tại sao hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau?b) Trên hình 28 có những tia nào đối nhau? Lời giải chi tiếta) Hai tia Ax...
Đề bài Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Hình tạo bởi điểm \(O\) và một phần đường thằng được chia ra bởi điểm \(O\) được gọi là một …b) Điểm \(R\) bất kì nằm trên đường thẳng \(xy\)...
Đề bàiTrên đường thẳng a cho bốn điểm \(M,N,P,Q\) như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:a) Trong các  tia \(MN,MP,MQ,NQ\) có những tia nào trùng nhau?b) Trong các tia \(MN,NM,MP\) có những tia nào đối nhau?c) Nêu...
Đề bàiCho hai tia Ox, Oy đối nhau điểm A thuộc tia Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy(B nằm giữa O và C). Hãy kể  tên:a) Tia trùng với BCb) Tia đối với BC.Phương pháp giải -...
Đề bàiCho hai điểm A và B, hãy vẽ:a) Đường thẳng ABb) Tia AB.c) Tia BA.Lời giải chi tiết Em vẽ hình như sau:a) Đường thẳng ABb) Tia AB.c) Tia BA.
Đề bàiVẽ  tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB, hỏi:a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm  cùng phía với B đối với …b) Hình tạo bởi điểm A và phần đường thẳng chứa...
Đề bàiVẽ đường \(xy\). Lấy điểm \(O\) trên đường thẳng \(xy\). Lấy điểm \(M\) thuộc tia \(Oy\). Lấy điểm \(N\) thuộc tia \(Ox\).a) Viết tên hai tia đối gốc \(O\)b) Trong ba điểm \(M,O,N\)  thì điểm nào nằm giữa hai...
Đề bàiCho hai tia đối nhau \(AB\) và \(AC\).a) Gọi \(M\) là một điểm thuộc tia \(AB\). Trong ba điểm \(M,A,C\) thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.b) Gọi \(N\) là một điểm thuộc tia \(AC\). Trong ba...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:Nếu điểm \(O\) nằm trên  đường thẳng \(xy\) thì:a) Điểm \(O\) là gốc chung của …b) Điểm … nằm giữa một điểm bất kì khác \(O\) của tia \(Ox\) và một...
Đề bàiLấy 3 điểm không thẳng hàng A, B, C vẽ hai tia AB, AC:a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại M nằm giữa hai điểm B và C.b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tia N...
Đề bài Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.c) Hai tia Ox và Oy tạo...
Đề bàiBài 1. Cho hai điếm M và N hãy vẽ:a) Đường thẳng MN.b) Tia MN.c) Tia NM.Bài 2. Vẽ đường thẳng xy, lấy điểm O trên đường thẳng xy, trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy...
Đề bàiBài 1. Vẽ tia AB, lấy điểm C thuộc tia AB. Hỏi:a) Hai điểm B và C nằm cùng  phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A.b) Điểm C nằm giữa hai điểm A...
Đề bàiBài 1. Vẽ ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ tia AB, ACa) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại D nằm giữa B và Cb) Vì tia Ay cắt đường thẳng BC tại E không...
Đề bàiBài 1. Trên đường thẳng xy lấy điểm O, điểm A thuộc tia Ox, các điểm B, C thuộc tia Oy sao cho B nằm giữa O và Ca) Trên hình vẽ có tất cả mấy tia (hai tia...
Đề bàiBài 1. Trên đường thẳng xy lấy điểm O, trên tia Ox lấy điểm A. Vẽ B cho OB và OA là hai tia đối nhau. Lấy C sao cho OB và oc là tia trùng nhau và C...