Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số…


1. Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một vectơ quay,2. Phương pháp giản đồ Fre-nen: Lần lượt vẽ hai vec tơ quay biểu diễn hai phương trình dao động thành phần. Vectơ tổng của hai vectơ thành phàn...
Đề bàiHãy biểu diễn dao động điều hòa\(x = 3\cos \left( {5t + {\pi  \over 3}} \right)\,\,\left( {cm} \right)\) bằng một vecto quayLời giải chi tiết Biểu diễn vectơ A:   + Có gốc tại O   + Có độ dài là 3cm hợp với...
Đề bàiHãy tìm lại hai công thức (5.1 SGK) và (5.2 SGK).Lời giải chi tiết Ta có định lý hàm cos:\(\eqalign{& {A^2} = A{}_1^2 + A{}_2^2 - 2{A_1}{A_2}\cos \left[ {\pi  - \left( {{\varphi _2} - {\varphi _1}} \right)} \right]  \cr &...
Đề bàiNêu cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vecto quay.Lời giải chi tiếtBiểu diễn dao động điều hòa có phương  trình: x = Acos(ωt + φ)  (*)Các bước:+ Vẽ trục tọa độ Ox nằm ngang+ Vẽ...
Đề bàiTrình bày phương pháp giản đồ Fre – nen để tìm dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần sốPhương pháp giải - Xem chi tiết   Lời giải chi tiếtPhương pháp giản đồ Fre-nen: Lần...
Đề bàiNêu ảnh hưởng của độ lệch pha đến biên độ dao động của dao động tổng hợp trong các trường hợpa) Hai dao động thành phần cùng phab) Hai dao động thành phần ngược phac) Hai dao động thành...
Đề bàiChọn đáp án đúng.Hai dao động là ngược chiều khi:A. \({\varphi _2} - {\varphi _1} = {\rm{ }}2n\pi.\)B. \({\varphi _2} - {\varphi _1} = {\rm{ }}n\pi.\)C.  \({\varphi _2} - {\varphi _1} = {\rm{ }}(n-1)\pi.\)D.\({\varphi _2} - {\varphi _1} = {\rm{ }}(2n-1)\pi.\)Phương pháp...
Đề bàiXét một vectơ quay \(\overrightarrow{OM}\) có những đặc điểm sau: - Có độ lớn bằng hai dơn vị chiều dài.- Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s.- Tại thời điểm t = 0, vectơ \(\overrightarrow{OM}\) hợp với trục Ox một góc 300.Hỏi vec...
Đề bài Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 5π rad/s, với các biên độ:\({A_1} = {\rm{ }}{{\sqrt 3 } \over 2}cm,{A_2} = \sqrt 3 cm\) và các pha ban đầu tương ứng \({\varphi _1} = {\pi ...