Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre – nen


5.1  Cho hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là  \({x_1} = {A_1}\cos \omega t\,;\,{x_2} = {A_2}\cos \left( {\omega t + {\pi  \over 2}} \right)\) Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này...
5.4.  Hãy chọn câu đúng.Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là:\({x_1} = 4\cos \left( {4\pi t + {\pi  \over 2}} \right)\,\left( {cm} \right)\,;\,{x_2} = 3\cos \left( {4\pi t + \pi }...
5.7. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là: \({x_1} = 4\cos \left( {10\pi t + {\pi  \over 3}} \right)\left( {cm} \right)\,;{x_2} = 4\cos \left( {10\pi t + \pi } \right)\left( {cm}...
5.8.Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt \({x_1} = 6\sin {{5\pi t} \over 2}\left( {cm} \right)\,;{x_2} = 6\cos {{5\pi t} \over 2}\left( {cm} \right)\)Tim phương trình của dao động tổng hợp.Hướng dẫn...
5.9. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là: \({x_1} = 6\cos \left( {\omega t - {\pi  \over 4}} \right)\left( {cm} \right)\, = 6\cos \left( {\omega t - {{5\pi } \over {12}}}...