Bài 5 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.