Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – g…


1. Tính chất       Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và góc kề của tam giác kìa thì hai tam giác đó bằng nhau.∆ABC và ∆ A'B'C ' có: \(\left.\begin{matrix} \widehat{B}=\widehat{B'}\\ BC=B'C' \\...
Đề bàiVẽ thêm tam giác A’B’C’ có: B’C’ = 4cm ; góc B' = 60o; góc C' = 40o. Hãy đo để kiểm nghiệm rằng AB = A’B’. Vì sao ta kết luận được ΔABC = ΔA’B’C’?Lời giải chi tiếtΔABC...
Đề bàiTìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 94, 95, 96 Lời giải chi tiết-Hình 94:ΔABD và ΔCDB có\(\widehat {ABD} = \widehat {BDC}\,\,\left( {gt} \right)\)BD cạnh chung\(\widehat {ADB} = \widehat {DBC}\,\)Nên ΔABD = ΔCDB (g.c.g)
Đề bàiVẽ tam giác ABC biết AC=2cm,  \(\widehat{A}\)= 900 \(\widehat{C}\) = 600Lời giải chi tiếtCách vẽ: - Vẽ đoạn AC=2cm,- Trên cùng một nửa mặt p-hẳng bờ AC vẽ tia Ax và Cy sao cho \(\widehat{CAx}\)= 900, \(\widehat{ACy}\)=600 Hai tia cắt nhau ở B. tạo thành...
Đề bài Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác. Lời giải chi tiếtXem hình 98)\(∆ABC\) và \(∆ABD\) có: +) \(\widehat{CAB}\)=\(\widehat{DAB}\) (gt)=) \(AB\)...
Đề bàiCho góc \(xOy\) khác góc bẹt, \(Ot\) là tia phân giác của góc đó. Qua \(H\) thuộc tia \(Ot\), kẻ  đường vuông góc với \(Ot\), nó cắt \(Ox\) và \(Oy\)  theo thứ tự  \(A\) và \(B\).a) Chứng minh rằng...
Đề bài Trên hình 100 ta có OA=OB, \(\widehat{OAC}=\widehat{OBD}\).Chứng minh rằng AC=BD.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác. Lời giải chi tiếtXét ∆OAC  và ∆OBD, có:+ \(\widehat{OAC}\) = \(\widehat{OBD}\)(gt)+ OA = OB(gt)+ \(\widehat{O}\) chungNên ∆OAC...
Đề bàiTrên mỗi hình 101, 102, 103 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác. Lời giải chi tiếtTính các góc còn lại trên mỗi...
Đề bài Trên hình 104 ta có AB//CD, AC//BD. Hãy chứng minh rằng AB=CD,AC=BD.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác. Lời giải chi tiếtVẽ đoạn thẳng AD.∆ADB và ∆DAC có: \(\widehat{A_{1}}\)= \(\widehat{D_{1}}\)(so le trong AB//CD)AD là...
Đề bàiTrên mỗi hình 105, 106, 108 các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác. Lời giải chi tiếtHình 105\(∆ABH\) và...
Đề bàiCho tam giác ABC (AB ≠ AC), tia Ax đi qua trung điểm M của BC. Kẻ BE và CF vuông góc với Ax (E  ∈ Ax, F∈ Ax ). So sánh độ dài BE và CFPhương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiCho tam giác \(ABC\), các tia phân giác của các góc \(B\) và \(C\) cắt nhau ở \(I\). Vẽ \(ID\) \(\perp\) \(AB\) (\(D\) nằm trên\( AB\)), \(IE\) \(\perp\) \(BC\) (\(E\) thuộc \(BC\) ), \(IF\) vuông góc với \(AC\) (\(F\)...
Đề bàiCho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A,B thuộc tia Ox sao cho OA <OB.Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA, OD = OB. Gọi E là giao điểm của AD...
Đề bàiCho tam giác ABC có \(\widehat{ B}\) = \(\widehat{ C}\). Tia phân giác của góc A cắt BC tại D.Chứng minh rằng.a)  ∆ADB = ∆ADC.b) AB = AC.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng trường hợp bằng nhau thứ...
Đề bàiĐố:  Cho 4 đoạn thẳng AB,BC,CD,DA trên giấy kẻ ô vuông như ở hinh 110. Hãy lập luận để giải thích:a) AB=CD, BC=AD;b) AB//CD.Lời giải chi tiết∆AHB và ∆ CKD có: HB=KD.\(\widehat{ AHB}\)=\(\widehat{ CKD}\)AH=CKNên ∆ AHB = ∆  CKD(c.g.c)suy ra AB=CD.tương tự ∆ CEB...