Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c)


Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau có đồng dạng không?a. 4cm, 5cm, 6cm và 8mm, 10mm, 12mm;b. 3cm, 4cm, 6cm và 9cm, 15cm, 18cm;c. 1dm, 2dm, 2dm và 1dm, 1dm, 0,5dm.Giải:a. Ta có: \({4 \over...
Tam giác vuông ABC (\(\widehat A = 90^\circ \)) có AB = 6cm, AC = 8cm và tam giác vuông A’B’C’ (\(\widehat {A'} = 90^\circ \)) có A’B’ = 9cm, B’C’ = 15cm.Hỏi rằng hai tam giác vuông ABC và...
Tam giác ABC có ba đường trung tuyến cắt nhau tại O. Gọi P, Q, R thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC.Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác ABC.Giải: Trong ∆...
Tam giác ABC có ba góc nhọn và có trực tâm là điểm H. Gọi K, M, N thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AH, BH, CH.Chứng minh rằng tam giác KMN đồng dạng với tam giác...
Cho tam giác ABC và một điểm O nằm trong tam giác đó. Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC.a. Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác...
Cho trước tam giác ABC. Hãy dựng một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k \( = {2 \over 3}\)Giải: Cách dựng:- Trên cạnh AB dựng điểm M sao cho AM = \({2 \over 3}\)AB- Trên...
Hai tam giác mà các cạnh có độ dài sau đây thì đồng dạng với nhau. Trường hợp nào đúng? Trường hợp nào sai? hãy đánh dấu gạch chéo vào ô trả lời thích hợp ở bảng sau:Trường hợpĐúngSaia. 1,5cm,...
Cho tam giác ba góc nhọn ABC và một điểm O bất kì trong tam giác đó.Ba điểm D, E, F theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, BC và CA. Ba điểm M, P, Q theo thứ...