Bài 5: Từ bài toán đến chương trình


Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của các bài toán sau: a) Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ Trần. b) Tính tổng của các phân tử lớn hơn 0 trong dãy sô n cho trước. c)...
Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện thuật toán sau: Bước 1. X Bước 2. y Bước 3. x Lời giải: Kết quả của việc thực hiện thuật toán là: x...
Cho trước ba số dương a, b và c. Hãy mô tả thuật toán cho biết ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không.Lời giải: B1: nhập 3 số dương a,b,cB2: nếu a+b...
Cho hai biến x và y. Hãy mô tả thuật toán đổi giá trị của hai biến nói trên (nếu cần) để x và y theo thứ tự có giá trị không giảmLời giải:B1: nhập 2 biến x,yB2: Nếu x>y...
Hãy cho biết kết quả thuật toán sau:Bước 1: SUM Bước 2: Nếu i > 100 thì chuyển đến bước 4Bước 3: i Bước 4: Thông báo giá trị SUM và kết thúc thuật toánLời giải: Bài toán tính tổng các...
Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số dương trong dãy số A= { a1, a2,…, an } cho trước.Lời giải:B1: Nhập a1, a2, a3, a4,..., anB2: sum<---0, iB3 nếu a1B4: sum<---sum+aiB5: i<---i+1B6: nếu i<=n thì quay lại b3 B7:...