Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thự…


Lý thuyết về ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời.1. Xác định chiều caoa) Nhiệm vụXác định chiều cao của một tháp mà không cần lên đỉnh của tháp.b) Chuẩn bị:Giác...