Bài 50: Cân bằng hóa học


Bài 7.12 trang 67 SBT Hóa Học 10 Nâng caoTrong số các phản ứng dưới đây (xảy ra trong dung dịch), phản ứng nào là phản ứng một chiều, phản ứng nào là phản ứng thuận nghịch? Thay kí hiệu...
Bài 7.13 trang 68 SBT Hóa Học 10 Nâng caoTrong những điều khẳng định dưới đây, điều nào phù hợp với một hệ hóa học ở trạng thái cân bằng?A. Phản ứng thuận đã dừng.B. Phản ứng nghịch đã dừng.C....
Bài 7.17 trang 69 SBT Hóa Học 10 Nâng caoỞ một nhiệt độ nhất định, phản ứng thuận nghịch: \({N_2} + 3{H_2}\) \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \)  \(2N{H_3}\) đạt tới cân bằng khi nồng độ các chất như sau:\(\eqalign{ & \left[ {{N_2}} \right] =...
Bài 7.18 trang 69 SBT Hóa Học 10 Nâng caoMột phản ứng thuận nghịch được trình bày bằng phương trình:Người ta trộn bốn chất A, B, C và D, mỗi chất 1 mol vào một bình kín có thể tích...
Bài 7.19 trang 69 SBT Hóa Học 10 Nâng caoTính nồng độ cân bằng của các chất tham gia và tạo thành ở phản ứng:Nếu lúc đầu chỉ có CO và hơi nước với nồng độ [CO] = 0,1 mol/l,...
 Bài 7.20 trang 69 SBT Hóa Học 10 Nâng caoDựa vào giá trị hằng số cân bằng của phản ứng dưới đây, hãy cho biết phản ứng nào có hiệu suất cao nhất và phản ứng nào có hiệu suất...
Bài 7.21 trang 69 SBT Hóa Học 10 Nâng caoViệc sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng thuận nghịch sau đây:Khi hỗn hợp phản ứng đang ở trạng thái cân bằng, những thay đổi dưới đây sẽ...
Bài 7.22 trang 69 SBT Hóa Học 10 Nâng caoSự thay đổi áp suất có thể gây ra sự chuyển dịch cân bằng của mọi phản ứng thuận nghịch hay không? Giải thích.GiảiKhông. Sự thay đổi áp suất chỉ gây...
Bài 7.23 trang 70 SBT Hóa Học 10 Nâng caoNhững điều khẳng định sau đây đúng hay sai?a) Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm thay đổi hằng số cân bằng;b) Sự thay đổi nồng độ chất phản...
Bài 7.24 trang 70 SBT Hóa Học 10 Nâng caoCác cân bằng hóa học dưới đây chuyển dịch như thế nào khi:a) tăng áp suất?                    b) tăng nhiệt độ.GiảiPhản ứngCân bằng...
Bài 7.25 trang 70 SBT Hóa Học 10 Nâng caoMột bình kín chứa khí NH3 ở 00C và 1 atm với nồng độ 1 mol/l. Nung bình kín đó đến 5460C và NH3 bị phân hủy theo phản ứng: Khi phản...