Bài 50: Glucozơ


50.1.   Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hoá học sau:Glucozơ ---(1)-------> rượu etylic ----(2)-----> axit axetic.Trả lời                        \({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{30 - {{32}^o}C}^{men rượu}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)...
50.2.   Chất hữu cơ A là chất rắn màu trắng ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước. Khi đốt cháy A chỉ thu được C02 và H2O Chất A làA. etilen ;              ...
50.3.  Khi oxi hoá hoàn toàn 50 gam glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là 146,3 kJ. Hỏi khi oxi hoá hoàn toàn 1 mol glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là bao nhiêu?Trả lời          ...
50.4.  Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi, thu được 26,4 gam C02 và 10,8 gam H20.a)   Xác định công thức đơn giản nhất của A.b)  Xác định công thức phân...
50.5.  Phản ứng tạo ra glucozơ trong cây xanh được biểu diễn bằng phương trình hoá học sau:\(6C{O_2} + 6{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{clorophin}^{a/s}} {C_6}{H_{12}}{O_6} + 6{O_2} \uparrow \)Để tạo ra 1 mol glucozơ, cây xanh đã hấp thụ 2816 kJ.Hãy tính nhiệt lượng...
50.6. Từ glucozơ điều chế được giấm ăn bằng cách lên men hai giai đoạn. Tính khối lượng giấm ăn 4% thu được khi lên men 50 gam glucozơ biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 60%.Trả lời  ...