Bài 50. Kính lúp


50.1 Có thể dùng kính lúp để quan sát vật nào dưới đây?A. Một ngôi sao.                         B. Một con vi trùng.C. Một con kiến.          ...
Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta nhìn thấy ảnh của vật hay nhìn trực tiếp thấy vật? Có thể làm thí nghiệm đơn giản nào để để chứng minh câu trả lời của em là đúng?Trả...
Dùng kính lúp có số bội giác 2x và kính lúp có số bội giác 3x để quan sát cùng một vật và với cùng điều kiện thì trong trường hợp nào ta sẽ thấy ảnh lớn hơn? Trong hai...
Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Vật đặt cách kính 8 cm.a. Dựng ảnh của vật qua kính, không cần đúng tỉ lệ.b. Ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo?c....
a. Dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ cao 1mm. Muốn có ảnh ảo cao 10 mm thì phải đặt vật cách kính bao nhiêu xentimet? Lúc đó ảnh cách kính bao nhiêu...
50.7 Ai trong số các người kể dưới đây không cần sử dụng kính lúp trong công việc của mình?A. Một người thợ sửa đồng hồ.B. Một nhà nông nghiên cứu về sâu bọ.C. Một nhà địa chất nghiên cứu sơ...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Kính lúp là b. Tiêu cự của kính lúp không được dài hơn c. Số bội giác của...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Muốn quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp, ta phải đặt vật b. Khi đó,...