Bài 50. Nhận biết một số chất khí


Bài 1. Khí CO2 có lẫn tạp chất là khí HCl. Để loại trừ tạp chất HCl đó nên cho khí CO2 đi qua dung dịch nào sau đây là tốt nhất?A. Dung dịch NaOH dưB. Dung dịch NaHCO3 bão hòa...
Bài 2. Có thể dùng dung dịch nước vôi trong để phân biệt 2 khí \(C{O_2}\) và \(SO_2\) được không?Tại sao?Giải:Không thể dùng dung dịch nước vôi trong để nhận biết hai khí  \(C{O_2}\) và \(SO_2\) vì cả hai cùng tạo kết tủa...
Bài 3. Cho hỗn hợp 2 khí \(C{O_2};\,S{O_2}\). Hãy trình bày cách tách đồng thời nhận biết sự có mặt từng khí trong hỗn hợp đó. Viết các phương trình hóa học.GiảiDẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch brom...
Bài 4. Chọn thuốc thử thích hợp để phân biệt các cặp chất sau đây.a) \(FeS\) và \(FeCO_3\).b) \(N{a_2}S{O_4}\) và \(N{a_2}S{O_3}\).Giải:a) Dùng dung dịch \(HCl\) dư.+ Mẫu sủi bọt khí không mùi làm đục nước vôi trong dư là \(FeC{O_3}\)\(\eqalign{...