Bài 50 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 50. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên R?a) \(y = {\left( {{\pi  \over 3}} \right)^x}\);b) \(y = {\left( {{3 \over {\sqrt 2  + \sqrt 3 }}} \right)^x}\);Giảia) Hàm số \(y = {\left( {{\pi  \over 3}} \right)^x}\) đồng biến vì...

  Bài 50. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên R?

  a) \(y = {\left( {{\pi  \over 3}} \right)^x}\);

  b) \(y = {\left( {{3 \over {\sqrt 2  + \sqrt 3 }}} \right)^x}\);

  Giải

  a) Hàm số \(y = {\left( {{\pi  \over 3}} \right)^x}\) đồng biến vì \({\pi  \over 3} > 1\).

  b) Hàm số \(y = {\left( {{3 \over {\sqrt 2  + \sqrt 3 }}} \right)^x}\) nghịch biến vì \({3 \over {\sqrt 2  + \sqrt 3 }} = 3\left( {\sqrt 3  – \sqrt 2 } \right) < 1\).