Bài 50 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 50. Modun của \(-2iz\) bằng(A) \( - 2\left| z \right|\);                                   (B) \(\sqrt 2 \,z\);(C) \(2\left| z \right|\);                                       (D) \(2\).Giải \(\left| { - 2iz} \right| = \left| { - 2i} \right|.\left| z...

  Bài 50. Modun của \(-2iz\) bằng

  (A) \( – 2\left| z \right|\);                                   (B) \(\sqrt 2 \,z\);

  (C) \(2\left| z \right|\);                                       (D) \(2\).

  Giải

   \(\left| { – 2iz} \right| = \left| { – 2i} \right|.\left| z \right| = 2\left| z \right|\)

    Chọn (C).