Bài 51. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon


Câu nào sao đây về dẫn xuất halogen không đúng?A. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon là hợp chất chứa các nguyên tố C, halogen và có thể có H.B. Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân...
Khi nhỏ vài giọt dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm chứa \(C{H_2} = CHC{H_2}Cl\), lắc nhẹ, thấy có kết tủa trắng. Giải thích.Giải:Do liên kết C-Cl phân cực về phía Cl nên tồn tại cân bằng:\(C{H_2} = CHC{H_2}Cl \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over...
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hợp chất mạch hở có công thức phân tử sau đây: \({C_3}{H_5}Cl;{C_3}{H_7}Cl\)Giải:- ứng với công thức phân tử \({C_3}{H_5}Cl\) có các đồng phân cấu tạo mạch hở:\(C{H_2} = CHC{H_2}Cl\), 1-cloprop-2-en (ankyl...
Nhận xét nào sau đây không đúng?A. Anlyl bromua dễ tham gia phản ứng thế hơn phenyl bromua.B. Vinyl clorua có thể được điều chế từ 1,2-đicloetan.C. Etyl clorua thuộc loại dẫn xuất halogen bậc IID. ứng với công thức...
Hợp chất A cóc ông thức phân tử \({C_4}{H_9}Cl\)a) Viết công thức cấu tạo, đọc tên và chỉ rõ bậc của các đồng phân có thể có của A.b) Khi đun nóng A với dung dịch KOH trong ancol thu...
Có ba chất: ankyl clorua, etyl bromua và clobenzen đựng trong ba lọ nhãn dán bị mở đọc không rõ. Một học sinh đã tìm cách để xác định được các hóa chất trong mỗi lọ. Học sinh đã thực...
Cho bột magie vào bình cầu chứa ete khan có lắp sinh hàn hồi lưu nổi với ống hút ẩm, lắc đều. Bột magie không tan. Thêm etyl bromua vào hỗn hợp và lắc kĩ, thấy bột magie tan hết....
Từ etilen có thể điều chế được các chất sau đây: 1,2-đibrometan ; 1,1-đibrometan ; vinyl clorua và poli (vinyl clorua).Viết các phương trình hóa học minh họa.Giải:- Điều chế 1,2 –đimetan:    \(C{H_2} = C{H_2} + B{r_2}({\rm{dd}}) \to\)\( BrC{H_2}C{H_2}Br\)- Điều chế...
Viết công thức cấu tạo các dẫn xuất monobrom của toloen. Viết phương trình hóa học của toluen với brom khi đun nóng ; với brom ( có mặt bột sắt ) ra các dẫn cuất monobrom là sản phẩm...