Bài 51: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon


Gọi tên các dẫn xuất halogen sau theo 2 cách và chỉ rõ bậc của chúnga) \(C{H_3}I,CH{I_3},BrC{H_2}C{H_2}C{H_2}C{H_2}Br,C{H_3}CHFC{H_3},{\left( {C{H_3}} \right)_2}CClC{H_2}C{H_3}\) b) \(C{H_2} = CHC{H_2}Br,{C_6}{H_5}C{H_2}I,p - {C_6}{H_4}C{H_3},\sigma  - Cl{C_6}{H_4}C{H_2}C{H_3},m - {F_2}{C_6}{H_4}\)GiảiGiảia)b)
Hãy viết công thức cấu trúc và gọi tên các đồng phân ứng với các công thức phân tử:a) \({C_2}{H_2}ClF\)                                     b) \({C_3}{H_5}CI\)Giải Công thức lập thể và tên của đồng phân \({C_2}{H_2}ClF\) và \({C_3}{H_5}CI\) BaitapSachgiaokhoa.com 
Nhiệt độ sôi  \(\left( {^oC} \right)\) của một số dẫn xuất halogen cho trong bảng sau: Công thứcX = FX = ClX = BrX = IX = H \(C{H_3}X\) -78-24442  \(CH{X_3}\)-8261150Thăng hoa ở 210  \(C{H_3}C{H_2}X\)-38123872  \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}X\)-34771102  \({(C{H_3})_2}CHX\)-10366089  \({C_6}{H_5}X\)85132156188   a) Hãy...
Hãy ghép các chất được kí hiệu bởi các chữ cái ở cột bên phải vào các loại dẫn xuất halogen ở cột bên trái sao cho phù hợp:  a) Dẫn xuất halogen loại ankyl                                   A. \(C{H_2} = CH - C{H_2}...
Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng sau và gọi tên sản phẩm tạo thành:         a) \(C{H_3}CHBrC{H_2}C{H_3}\) với dung dịch \(NaOH/{H_2}O\), đun nóng. b) \(C{H_3}CHBrC{H_2}C{H_3}\) với dung dịch KOH/ancol, đun nóng.Giải   
Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng tổng hợp PVC và poli cloroprn cho dưới đây và cho biết hiện nay PVC được tổng hợp theo sơ đồ phản ứng nào?Giải
Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hóa học:a)  Hexyl bromua, brombenzen, 1-brombut-2-en.b) 1-Clopent-2-en, pent-2-en, 1-clopentan.Giảia) - Dùng dung dịch \(B{r_2}\), mất màu dung dịch  \(B{r_2}\) là \(C{H_2}Br - CH = CH - C{H_3}\)     - Đun hai mẫu...
Trong công nghiệp ngày nay người ta điều chế poli (vinyl clorua) (PVC) theo sơ đồ: a) Từ sơ đồ kĩ thuật đã cho, hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ở giai đoạn clo hóa (1),...