Bài 51. Hệ thức Anh – xtanh giữa khối lượng và năng lượng


C1. Hãy tính khối lượng tương đối tính của một người có khối lượng nghỉ \(m_0= 60\; kg\) chuyển động với tốc độ \(0,8c\).Giải\(m_0= 60\; (kg), v =0,8c\)\( m = {{{m_0}} \over {\sqrt {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} }} =...
C2. Tính năng lượng toàn phần của một vật đứng yên có khối lượng nghỉ \(m_0= 1\;kg\). So sánh năng lượng này với điện năng do Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình (có công suất \(1,92\) triệu kilôoát) có thể...
C3. Tính khối lượng của phôtôn ứng với bức xạ có \(\lambda  = 0,50\,\mu m\)GiảiKhối lượng của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng \(\lambda = 0,5(\mu m)\) là:\({m_{ph}} = {h \over {c\lambda }} = {{6,{{625.10}^{ - 34}}} \over...
Bài 1. Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính của một vật có khối lượng nghỉ \(m_0\) chuyển động với tốc độ \(v\) làA. \(m = {m_0}{\left( {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} \right)^{ - 1}}\).       ...
Bài 2. Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng làA.\(E = {m \over {{c^2}}}\).                   B. \(E = mc\).                  C.\(E = {m \over...
Bài 3. Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Tính tốc độ của hạt.GiảiHạt có động năng bằng năng lượng nghỉ:\({{{m_0}{v^2}} \over 2} = {m_0}{c^2}\).Năng lượng toàn phần của hạt:\(E = {m_0}{c^2} + {{{m_0}{v^2}} \over 2}...