Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học


Bài 7.26 trang 70 SBT Hóa Học 10 Nâng caoTrình bày ba phương pháp có thể dùng để tăng tốc độ của phản ứng giữa hiđro và oxi.Giảia) Tăng áp suất (tức là tăng nồng độ các chất phản ứng).b)...
Bài 7.27 trang 70 SBT Hóa Học 10 Nâng caoTrong phòng thí nghiệm, nếu cho tia lửa điện qua hỗn hợp khí nitơ và hiđro thì chỉ có một lượng khí NH3 được tạo thành theo phản ứng:Nhưng nếu có...
Bài 7.28 trang 71 SBT Hóa Học 10 Nâng caoQuá trình sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng:Nồng độ NH3 trong hỗn hợp lúc cân bằng sẽ lớn hơn khi:A. nhiệt độ và áp suất đều giảm.B....
Bài 7.29 trang 71 SBT Hóa Học 10 Nâng caoTốc độ phản ứng: \(N{a_2}{S_2}{O_3}\left( {dd} \right) + {H_2}S{O_4}\left( {dd} \right)\,\buildrel {} \over \longrightarrow \)\(\,\,S\left( r \right) \downarrow + S{O_2}\left( k \right) + N{a_2}S{O_4}\left( {dd} \right)\) \( + {H_2}O\,\left( l \right)\)Được tính...
Bài 7.30 trang 71 SBT Hóa Học 10 Nâng caoAxit axetic tác dụng với ancol isopropylic theo phản ứng thuận nghịch:Nếu ban đầu người ta cho 1 mol  axit axetic tác dụng với 1 mol ancol isopropylic thì cân bằng...