Bài 51. Saccarozơ


I. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lý- Saccarozơ có nhiều loại thực vật như: mía, củ cải đường, thốt nốt,...- Saccarozơ C12H22O11 là chất rắn kết tinh không màu, vị ngọt, tan nhiều trong nước, nhất là nước...
Đề bàiKhi pha nước giải khát có nước đá người ta có thể làm như sau:a) Cho nước đá vào nước, cho đường, rồi khuấy.b) Cho đường vào nước, khuấy tan, sau đó cho nước đá.Hãy chọn cách làm đúng...
Đề bàiHãy viết phương trinh hóa học trong sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:Saccarozơ \(\buildrel {(1)} \over\longrightarrow \)Glucozơ \(\buildrel {(2)} \over\longrightarrow\)Rượu etylic.Lời giải chi tiếtC12H22O11+ H2O \(\xrightarrow[{{t^0}}]{{a\,xit}}\) C6H12O6 (glucozo) + C6H12O6 ( fructozo)\({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^0}}^{Men  giấm}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} \uparrow \)BaitapSachgiaokhoa.com
Đề bàiHãy giải thích tại sao khi để đoạn mía lâu ngày trong không khí, ở đầu đoạn mía thường có mùi rượu etylic.Phương pháp giải - Xem chi tiếtGiải thích dựa vào tính chất hóa học của saccarozoLời giải...
Đề bàiTừ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ?Cho biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính khối lượng saccarozơ  lí thuyết có trong nước mía theo...
Đề bàiKhi đốt cháy một loại gluxit (thuộc một trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ) người ta thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỉ lệ là 33: 88Xác định công thức hóa học của gluxit trên.Phương pháp giải - Xem...