Bài 51 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 51. Acgumen của \(-1 +i\) bằng(A) \({{3\pi } \over 4} + k2\pi \,\left( {k \in \mathbb Z} \right)\);                                           (B) \( - {\pi  \over 4} + k2\pi \,\left( {k \in \mathbb Z} \right)\);                    (C) \({\pi  \over 4} + k2\pi \,\left( {k \in\mathbb  Z} \right)\);                                      (D) \({\pi  \over 2} + k2\pi \,\left( {k \in\mathbb...

  Bài 51. Acgumen của \(-1 +i\) bằng

  (A) \({{3\pi } \over 4} + k2\pi \,\left( {k \in \mathbb Z} \right)\);                                           

  (B) \( – {\pi  \over 4} + k2\pi \,\left( {k \in \mathbb Z} \right)\);                    

  (C) \({\pi  \over 4} + k2\pi \,\left( {k \in\mathbb  Z} \right)\);                                      

  (D) \({\pi  \over 2} + k2\pi \,\left( {k \in\mathbb Z} \right)\).

  Giải

    \( – 1 + i = \sqrt 2 \left( { – {1 \over {\sqrt 2 }} + {1 \over {\sqrt 2 }}i} \right) = \sqrt 2 \left( {\cos {{3\pi } \over 4} + i\sin {{3\pi } \over 4}} \right)\)

  Acgumen của \(-1 + i\) bằng \({{3\pi } \over 4} + k2\pi \,\left( {k \in\mathbb Z} \right)\)

  Chọn (A).