Bài 52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối


Bài 4. Năng lượng liên kết của một hạt nhânA. có thể âm hoặc dương.                          B. càng lớn, thì hạt nhân càng bền.C. càng nhỏ, thì hạt nhân càng bền.          D. có thể triệt tiêu, đối với một số hạt nhân đặc...
Bài 5. Hạt nhân đơteri có khối lượng 2,0136 u. Tính năng lượng liên kết của nó.GiảiHạt nhân \({}_1^2D\) có 1 prôtôn và 1 nơtronTa có m0 = mp + mn = 1,0073u + 1,0087u = 2,016uVới mD = 2,0136...
Bài 6. Hạt nhân \(\alpha \) có khối lượng 4,0015 u. Tính năng lượng toả ra khi tạo thành 1 mol heli. Cho biết số A- vô - ga - đrô NA = 6,022.1023 mol-1.GiảiHạt nhân \(\alpha \left( {{}_2^4He} \right)\)...
C1. Tính bán kính của hạt nhân \({}^{238}U\).  Hạt nhân \({}^{238}U\) có thể tích lớn hơn hạt nhân heli \({}_2^4He\) mấy lần?GiảiHạt nhân \({}^{238}U\) có bán kính \({R_U} = {\rm{ }}1,{2.10^{ - 15}}{\left( {238} \right)^{{1 \over 3}}} = 7,{44.10^{ -...
C2. Tính khối lượng riêng của hạt nhân \({}_Z^AX\). Nêu nhận xét.GiảiTa có khái niệm vật chất hạt nhân chỉ bao gồm hạt nhân của các nguyên tử, vật chất hạt nhân có khối lượng vô cùng lớn: 1 cm3...
C3. Tính 1 MeV/c2 ra đơn vị kg.Prôtôn có khối lượng nghỉ là:mp = 1,007276u = 938 MeV/c2Nơtron có khối lượng nghỉ là:mn  = 1,008665u = 939 MeV/c2Electron có khối lượng nghỉ là:me = 5,486. 10-4u = 0,511 MeV/c2.GiảiTa có...
C4. Biết khối lượng của hạt nhân heli \({}_2^4He\) là mHe = 4,0015u, hãy so sánh khối lượng này với tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân heli.GiảiTổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân \({}_2^4He\)m0 =...
C5. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \({}_2^4He.\)GiảiNăng lượng liên kết của hạt nhân Heli\({W_{lk}} = \Delta m.{c^2} = 0,030382u.{c^2} = 0,030382.931,5 = 28,3MeV\)\( \Rightarrow \) Năng lượng liên kết của hạt...
Bài 1. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởiA. prôtôn.                       B. nơtron.  C. prôtôn và nơtron.      D. prôtôn, nơtron và êlectron.GiảiChọn đáp án C: prôtôn và nơtron.
Bài 2. Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứaA. cùng số prôtôn Z, nhưng số nơtron N khác nhau.B. cùng số nơtron N, nhưng số pr ô tôn Z khác nhau.C. cùng số nuclôn A, nhưng số...
Bài 3. Đơn vị khối lượng nguyên tử làA. khối lượng của hạt nhân nguyên tử hiđrô.B. khối lượng của một nguyên tử hiđrô.C. khối lượng bằng \({1 \over {12}}\) lần khối lượng của đồng vị \({}_6^{12}C\) của nguyên tử...