Bài 52. Chuẩn độ oxi hóa – khử bằng phương pháp pemanganat


Bài 1. Để xác định hàm lượng của FeCO3 trong quặng xiđerit, người ta làm như sau: Cân 0,600 gam mẫu quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lý, thu dung dịch FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng....
Bài 2. Trình bày nguyên tắc phép đo pemananat xác định nồng độ của:\(\eqalign{ & a)\text{ Dung dịch}\;F{\rm{eS}}{{\rm{O}}_4}; \cr & b)\text{ Dung dịch}\;{H_2}{O_2}. \cr} \) Giải:a) Nguyên tắc phép đo penmanganat xác định nồng độ của \(FeS{O_4}\):Dựa vào phản ứng oxi...
Bài 3. Cho dung dịch A chứa hỗn hợp FeSO4 và Fe2(SO4)3 trong môi trường \({H_2}S{O_4}\) loãng. Lấy 25,00 ml A rồi chẩn độ bằng dung dịch \(KMn{O_4}\) 0,025 M thì hết 18,15 ml dung dịch đó. Lại lấy 25,00 ml A nữa...