Bài 52. Kính lúp


Hãy cho biết, muốn có \({G_\infty }\) lớn thì phải chọn kính lúp có đặc điểm như thế nào?GiảiĐể so sánh độ bội giác của các kính lúp, người ta quy định lấy\(Đ = 0,25\left( m \right) \Rightarrow {G_\infty }...
 Chọn câu đúng.A. Kính lúp là dụng cụ quang tạo ra ảnh thật, cùng chiều của vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc trông \(\alpha  \ge {\alpha _{\min }}\) (\({\alpha _{\min }}\) là năng suất phân li của mắt).B....
Trên vành của một kính lúp có ghi 10. Đáp số nào sau đây là đúng khi nói về tiêu cự f của kính lúp này?A. f= 5cm.                 B. f = 10cm.            C. f = 25cm.           ...
Trên vành của một kính lúp có độ tụ +10 điôp để làm kính lúp.   a) Tính số bội giác của kính khi ngắm chừng của vô cực.   b) Tính số bội giác của kính và số phóng đại khi...
Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ là 10 điôp. Mắt đặt sát sau...