Bài 52. Luyện tập : Dẫn xuất halogen


Viết công thức cấu tạo, gọi tên và xác định bậc của các dẫn xuất halogen có công thức phân tử \({C_3}{H_7}Cl,{C_4}{H_9}Br\)Giải:Có 2 dẫn xuất clo có công thức phân tử \({C_3}{H_7}Cl\)\(C{H_3}C{H_2}C{H_2}Cl\)(bậc I) 1-clopropan           và \(\eqalign{ ...
Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau bằng phương trình hóa học:a) Etan\( \to \) cloetan\( \to \) etyl magie clorua.b) Butan\( \to \) 2-brombutan\( \to \) but-2-en\( \to C{H_3}CH(OH)C{H_2}C{H_3}\)Giải:a) \({C_2}{H_{6{\rm{ }}}} + {\rm{ }}C{l_2}{\rm{ }} \to {\rm{ }}{C_2}{H_5}Cl{\rm{ }}...
Khi cho ankan X tác dụng với clo thu được dẫn xuất monoclo Y trong đó clo chiếm 33,33 % khối lượng. Tìm công thức phân tử của X. Viết công thức cấu tạo của X, biết rằng X có...
Hoàn thành các phương trình hóa học sau:a) \(Br - {C_6}{H_4}C{H_2}Br + NaOH\)(loãng, nóng )b) \(Br - {C_6}{H_4}C{H_2}Br + NaOH\)(đặc, nóng )c) \(C{H_3}C{H_2}Br + Mg\)d) \(C{H_3}C{H_2}MgBr\) tác dụng với \(C{O_2}\) sau đó thủy phân sản phẩm thu được trong dung...
Có bao nhiêu dẫn xuất \({C_4}{H_9}Br\) khi tác dụng với dung dịch KOH trong etanol, trong mỗi trường hợp chỉ tạo ra anken duy nhất?A. Một chất.      B. Hai chất.       C.Ba chất.     D. Bốn chấtGiải:Chọn đáp án C
Thủy phân hoàn toàn a g chất hữu cơ X chứa clo bằng dung dịch NaOH đu nóng thu được 7,40 g ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn lượng Y tạo thành. Dẫn sản phẩm qua bình 1 đựng \({H_2}S{O_4}\)...
Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi:a) 2-brombutan tác dụng với dung dịch KOH trong etanol khi đun nóng.b) benzyl clorua tác dụng với đ NaOH nóng.c) etyl bromua tác dụng với bột magie trong...