Bài 52: Luyện tập dẫn xuất Halogen


a) Hãy thiết lập biểu thức tính giá trị  đối với dẫn xuất halogen (xem bài \(\left( {\pi  + v} \right)\) tập 1 ở bài 44)b) Tính \(\left( {\pi  + v} \right)\) đối với các chất sau: \({C_6}{H_6}C{l_6},{C_5}{H_5}Cl,{C_8}{H_5}B{r_3},{C_{12}}{H_4}C{l_4}{O_2}\) Giảia) Công...
a) Trong hai liên kết C-Cl và H-Cl liên kết nào phân cực hơn, vì sao?                                b) Vì sao dẫn xuất halogen hầu như không tan...
Cho các hợp chất sau: 2-clobutan, vinyl bromua, benzyl clorua. Dùng công thức cấu tạo hãy viết phương trình nếu xảy ra phản ứng vủa từng hợp chất lần lượt với các tác nhân sau: a) \(NaOH/{H_2}O/{t^o}\)                      b) \(KOH/butan ol/{t^o}\)...
Khi đun sôi dung dịch gồm \({C_4}{H_9}I\), etanol và KOH người ta thu được 3 anken mà khi hiđro hóa chúng thì đều nhận được butan. Hãy viết sơ đồ phản ứng tạo ra các anken và cho biết anken...
Cho các hóa chất sau: etanol, axit axetic, etyl clorua, axit sunfuric, natri hiđroxit và mangan đioxit.           a) Hãy đề nghị một sơ đồ phản ứng đơn giản nhất để điều chế 1.2-đicloetan b) Hãy tính xem...
Để điều chế cloropren (2-clobuta-1,3-ddien), người ta đime hóa axetilen rồi cho sản phẩm thu được phản ứng với HCla) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và cho biết sản phẩm phụ trong mỗi...
Hãy đề nghị sơ đồ phản ứng kế tiếp nhau để thực hiện được các chuyển hóa sau:a)  \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}Cl \to C{H_3}CHClC{H_2}C{H_3}\) b) \({C_6}{H_6} \to {C_6}{H_5}CHClC{H_2}Cl\)Giải BaitapSachgiaokhoa.com 
Hãy điền chứa Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:a) Sản phẩm chính khi monoclo hóa isopentan là dẫn xuất clo bậc III  []b) Sản phẩm chính khi monoclo hóa isopentan là dẫn...