Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện


I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiệnQua các ví dụ trên có thể rút ra nhận xét:- Phản xạ không điều kiện (PXKĐK) là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải...
Đề bàiHãy xác định xem trong các ví dụ nêu dưới đây, đâu là phản xạ không điều kiện và đâu là phản xạ có điều kiện và đánh dấu (✓) vào cột tương ứng ở bảng 52-1.Bảng 52 -...
Đề bàiDựa vào sự phân tích các ví dụ nêu ở mục I và những hiểu biết qua ví dụ trinh bày ở mục II, hãy hoàn thành bảng 52 - 2, so sánh tính chất của 2 loại phản...
Đề bàiPhân biệt tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện. Lời giải chi tiếtPhân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điểu kiện:* Phản xạ không điều kiện:- Trả lời...
Đề bàiTrình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả. Lời giải chi tiếtVí dụ 1. Trình bày quá trình hình thành...
Đề bàiNêu ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống động vật và con người.Lời giải chi tiếtÝ nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều...