Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ


52.1.   Phát biểu đúng là:A. Tinh bột và xenlulozơ dễ tan trong nước.B. Tinh bột dễ tan trong nước còn xenlulozơ không tan trong nước.C. Tinh bột và xenlulozơ không tan trong nước lạnh nhưng tan trone nước nóng.D. Tinh...
Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế etyl axetatTrả lời                      Các chất được điều...
52.3.   Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau:Hỏi để tạo thành 8,1 tấn tinh bột, cây xanh đã hấp thụ bao nhiêu tấn khí CO2 và giải phóng bao nhiêu tấn oxi. Từ...
Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tinh bột dựa trên phương trình hoá học của phản ứng sau \({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{men}^{axit}} n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)Biết hiệu suất của quá trình là 80%.a)  Tính lượng glucozơ thu được từ 1 tấn tinh...