Bài 52 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao


  Chứng minh định lý về dấu của tam thức bậc 2.Hướng dẫn: Với các trường hợp Δ < 0 và Δ = 0, sử dụng hệ thức đã biết: \(f(x) = a{\rm{[(x}}\,{\rm{ + }}{b \over {2a}}{)^2} - {\Delta  \over {4{a^2}}}{\rm{]}}\)Hay \(af(x) = {a^2}[{(x + {b \over {2a}})^2} - {\Delta  \over {4{a^2}}}]\)Trong...

  Chứng minh định lý về dấu của tam thức bậc 2.

  Hướng dẫn: Với các trường hợp Δ < 0 và Δ = 0, sử dụng hệ thức đã biết:

   \(f(x) = a{\rm{[(x}}\,{\rm{ + }}{b \over {2a}}{)^2} – {\Delta  \over {4{a^2}}}{\rm{]}}\)

  Hay \(af(x) = {a^2}[{(x + {b \over {2a}})^2} – {\Delta  \over {4{a^2}}}]\)

  Trong trường hợp Δ > 0, sử dụng hệ thức đã biết:

  f(x) = a(x – x1)(x – x2) hay af(x) = a2(x – x1)(x – x2)

  trong đó, x1 và x2 là hai nghiệm của tam thức bậc hai f(x)

  Đáp án

  Ta có: \(af(x) = {a^2}[{(x + {b \over {2a}})^2} – {\Delta  \over {4{a^2}}}]\)

  + Nếu Δ < 0  thì af(x) > 0 với mọi x ∈ R, tức f(x) cùng dấu với a với mọi x ∈ R

  + Nếu Δ = 0 thì \(af(x) = {a^2}{(x + {b \over {2a}})^{^2}}\) khi đó af(x) > 0 với mọi \(x \ne  – {b \over {2a}}\)

  + Nếu Δ > 0 thì f(x) có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 và:

  f(x) = a(x – x1)(x – x2)

  Do đó: af(x) = a2(x – x1)(x – x2)

  Vậy af(x) có cùng dấu với tích (x – x1)(x – x2).

  Dấu của tích này được cho trong bảng sau (x1 < x2)

  Bài 52 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao 

  Do đó: af(x) < 0 với mọi x ∈ (x1, x2)

  Và af(x) > 0 với mọi x < x1 hoặc x > x2