Bài 52 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 52. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau: a) \(y = {{{x^2} - 3x + 6} \over {x - 1}}\)            b) \(y = {{2{x^2} - x + 1} \over {1 - x}}\)c) \(y = {{2{x^2} + 3x -...

  Bài 52. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau: 

  a) \(y = {{{x^2} – 3x + 6} \over {x – 1}}\)            b) \(y = {{2{x^2} – x + 1} \over {1 – x}}\)
  c) \(y = {{2{x^2} + 3x – 3} \over {x + 2}}\)          d) \(y =  – x + 2 + {1 \over {x – 1}}\)

  Giải

  a) \(y =  x- 2 + {4 \over {x – 1}}\)
  TXĐ: \(D =\mathbb R\backslash \left\{ 1 \right\}\)
  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} y =  + \infty ;\,\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ – }} y =  – \infty \) nên \(x = 1\) là tiệm cận đứng.
  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \left[ {y – \left( {x – 2} \right)} \right] = \mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } {4 \over {x – 1}} = 0\) nên \(y = x – 2\) là tiệm cận xiên.

  \(\eqalign{
  & y’ = 1 – {4 \over {{{\left( {x – 1} \right)}^2}}} = {{{{\left( {x – 1} \right)}^2} – 4} \over {{{\left( {x – 1} \right)}^2}}} = {{\left( {x – 3} \right)\left( {x + 1} \right)} \over {{{\left( {x – 1} \right)}^2}}} \cr
  & y’ = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = – 1;\,\,\,y\left( { – 1} \right) = -5 \hfill \cr
  x = 3;\,\,\,y\left( 3 \right) = 3 \hfill \cr} \right. \cr} \)

  Bài 52 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

  Điểm đặc biệt: \(x = 0 \Rightarrow y =  – 6\)

  Bài 52 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao
  Đồ thị nhận giao điểm \(I(1;-1)\) của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.

  b) \(y = {{ – 2{x^2} + x – 1} \over {x – 1}}\)  

  \(y =  – 2x – 1 – {2 \over {x – 1}}\)

  TXĐ: \(D =\mathbb R\backslash \left\{ 1 \right\}\)
  Tiệm cận đứng: \(x = 1\)
  Tiệm cận xiên: \(y = -2x – 1\)

  \(\eqalign{
  & y’ = – 2 + {2 \over {{{\left( {x – 1} \right)}^2}}} = {{ – 2{{\left( {x – 1} \right)}^2} + 2} \over {{{\left( {x – 1} \right)}^2}}} = {{ – 2{x^2} + 4x} \over {{{\left( {x – 1} \right)}^2}}} \cr
  & y’ = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = 0;\,\,\,\,\,y\left( 0 \right) = 1 \hfill \cr
  x = 2;\,\,\,\,\,\,y\left( 2 \right) = – 7 \hfill \cr} \right. \cr} \)

  Bài 52 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

  Điểm đặc biết:

  \(x =  0 \Rightarrow y = 1\)

  \(x =  -1 \Rightarrow y = 2\)
  Đồ thị:

  Bài 52 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao
  Đồ thị nhận \(I(1;-3)\) làm tâm đối xứng.
  c) \(y = 2x – 1 – {1 \over {x + 2}}\)

  • TXĐ: \(D =\mathbb R\backslash \left\{ { – 2} \right\}\)
  • Tiệm cận đứng: \(x = 2\)
  Tiệm cận xiên: \(y = 2x -1\)
  • \(y’ = 2 + {1 \over {{{\left( {x + 2} \right)}^2}}} > 0\) với mọi \(x \ne  – 2\)

  Bài 52 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao 

  • Điểm đặc biệt: \(x = 0 \Rightarrow y =  – {3 \over 2}\)

  Bài 52 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao
  Đồ thị nhận \(I(-2; -5)\) làm tâm đối xứng.
  d) \(y =  – x + 2 + {1 \over {x – 1}}\)
  • TXĐ: \(D =\mathbb R\backslash \left\{ 1 \right\}\)
  • Tiệm cận đứng: \(x = 1\)
  Tiệm cận xiên \(y = -x +2\)
  • \(y’ =  – 1 – {1 \over {{{\left( {x – 1} \right)}^2}}} < 0\) với mọi \(x \ne 1\)

  Bài 52 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao 

  • Điểm đặc biệt: \(x = 0 \Rightarrow y = 1\)

  Bài 52 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao
  Đồ thị nhận điểm \(I(1;-1)\) làm tâm đối xứng.