Bài 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí


Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau: Về hình thức thì bậc của ancol biến đổi …(a)…, nhưng về thực chất thì người ta chỉ chia ancol thành …(b)… bậc.A.Từ I đến IV     ...
Gọi tên thay thế, tên thông thường (nếu có) và cho biết bậc của các ancol sau:a)\(C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}OH\)                               b) \(C{H_3}CH(OH)C{H_2}C{H_3}\)           c) \({(C{H_3})_3}COH\)                                             d) \({(C{H_3})_2}CHC{H_2}C{H_2}OH\)e) \(C{H_2} = CH - C{H_2}OH\)                              g) \({C_6}{H_5}C{H_2}OH\)Giải  Công thức cấu tạoTên – gốc chức (gốc chức)Tên...
Viết công thức cấu tạo của các ancol sau:a) Ancol isobutylic                       b) 3-Metylbutan-1-ol                            c) 2—Methylhexan-3-old) Xiclohexanol                          e) But-3-en-1-ol                                      g) 2-Phenyletan-1-olGiải 
Hai đồng phân A và B chỉ chứa C, H và O. Đốt cháy hoàn toàn 1,38 g A thu được 1,344 lít khí  (đktc) và 1,62 g nước. Tỉ khối hơi của B so với hiđro bằng 23. A...
Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân ứng với công thức phân tử \({C_5}{H_{12}}O\).Giải  Công thức cấu tạo và tên gọi các ancol có công thức phân tử \({C_5}{H_{12}}O\) 
Trong mỗi cặp chất sau đây chất nào có nhiệt độ sôi cao hơn, tan trong nước tốt hơn, vì sao?a) \(C{H_3}OH\) và \(C{H_3}OC{H_3}\)                             b) \({C_2}{H_5}OH\) và \({C_2}{H_5}OC{H_3}\)c) \({C_2}{H_5}F\) và \({C_2}{H_5}OH\)                            d) \({C_6}{H_5}C{H_2}OH\) và \({C_6}{H_5}OC{H_3}\)Giảia) \(C{H_3}OH\) có nhiệt độ sôi cao hơn \(C{H_3}OC{H_3}\) vì \(C{H_3}OC{H_3}\) tạo được kiên kết hiđro liên phân tử \(C{H_3}OH\) tan trong nước tốt hơn \(C{H_3}OC{H_3}\) vì \(C{H_3}OH\) tạo được liên...