Bài 53. Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ


Bài 1. Có các lọ hóa chất mất nhãn trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: \(F{\rm{e}}C{l_2},{\left( {N{H_4}} \right)_2}S{O_4},F{\rm{e}}C{l_3},CuC{l_2},AlC{l_3},N{H_4}Cl.\) Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận...
Bài 2. Cho các dung dịch A chứa các cation \(B{a^{2 + }},F{{\rm{e}}^{3 + }},C{u^{2 + }}\) . Trình bày cách nhận biết sự có mặt của các cation đó trong A.Giải:Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch: + Kết...
Bài 3. Cho các dung dịch chứa các ion riêng biệt \(M{g^{2 + }},A{l^{3 + }},N{i^{2 + }},Cl,SO_4^{2 - }\) .Trình bày cách nhận biết sự có mặt của các ion trong dung dịch đó.Giải:* Chia dung dịch ra thành hai...